Regulamin Systemu Rezerwacji Skoków

Klient – oznacza osobę fizyczną dokonującą zakupu Usługi z jednoczesną rezerwacją terminu jej wykonania w Systemie Rezerwacji Skoków w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

Organizator – oznacza stowarzyszenie AEROKLUB WARSZAWSKI z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Księżycowa 1, 01-934 Warszawa); wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162175; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5270008209; REGON: 00702621500000.

Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin Systemu Rezerwacji Skoków.

Sezon – oznacza okres od kwietnia do listopada każdego roku kalendarzowego lub inny w zależności od decyzji Organizatora, w którym mogą być wykonywane Usługi.

Strony – oznacza łącznie Organizatora i Klienta.

Umowa – oznacza umowę zawieraną przez Organizatora i Klienta, której przedmiotem jest nabycie przez Klienta potwierdzenia rezerwacji terminu skoku z Systemu Rezerwacji.

Usługa – oznacza skok spadochronowy w tandemie a także usługę filmowania skoku.

Użytkownik – oznacza osobę dysponującą potwierdzeniem z Systemu Rezerwacji Skoków uprawniającym do realizacji Usługi.

Potwierdzenie z Systemu Rezerwacji Skoków – oznacza potwierdzenie zawarcia umowy w formie elektronicznej, upoważniające Klienta do realizacji Usługi przez Organizatora.

 1. W celu realizacji usługi Użytkownik:
  • Wybierze odpowiednią opcję Usługi w Systemie Rezerwacji Skoków.
  • Wybierze datę i godzinę realizacji Usługi.
  • W przypadku nieposiadania Vouchera umożliwiającego realizację Usługi, zapłaci za wybraną opcję Usługi.
  • Stawi się w wybranym w Systemie Rezerwacji Skoków terminie, godzinie i miejscu wskazanym przez Organizatora.
 2. W przypadku spóźnienia Klienta na ustaloną z Organizatorem godzinę realizacji Usługi, Organizator ma prawo odmówić jej realizacji a Klientowi nie przysługuje prawo rekompensaty ani zwrotu jakichkolwiek kosztów.
 3. W razie odwołania rezerwacji przez Klienta na mniej niż 24 godziny przed terminem realizacji Usługi, bez względu na przyczynę, wpłacona opłata rezerwacyjna ulega przepadkowi. Klientowi nie przysługuje prawo rekompensaty ani zwrotu jakichkolwiek kosztów. Niniejsze postanowienie obejmuje przypadki, gdy realizacja usługi miała być zrealizowana przy pomocy Voucherów.
 4. W przypadku nie przybycia Klienta na realizację Usługi, bez wcześniejszego powiadomienia Organizatora, bez względu na przyczynę, Organizator ma prawo uznać Usługę za wykonaną. Klientowi nie przysługuje prawo rekompensaty ani zwrotu jakichkolwiek kosztów.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do wykonywania wszelkich poleceń Organizatora wydanych przez niego i osób z nim współpracujących, dotyczących realizacji Usługi. W razie niezastosowania się przez Klienta do poleceń, Organizator ma prawo odmówić realizacji Usługi a Klientowi nie przysługuje prawo rekompensaty ani zwrotu jakichkolwiek kosztów.
 6. W przypadku osób małoletnich lub niemających pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda jego prawnych opiekunów wyrażona w formie pisemnego oświadczenia. Brak takiego oświadczenia stanowić będzie podstawę do odmowy realizacji Usługi przez Organizatora.
 7. Usługi (skoki spadochronowe) z przyczyn technicznych oraz ze względu na swój charakter mogą być wykonywane jedynie w Sezonie.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy albo niemożność wykonania Usługi w ustalonym przez Strony terminie, jeśli są one skutkiem sytuacji, na których wystąpienie i przebieg Organizator nie ma wpływu lub nie można było ich przewidzieć, a które uniemożliwiają realizację Usługi, w szczególności złe warunki atmosferyczne, problemy techniczne czy wypadki losowe.
 9. Organizator ma prawo odmówić wykonania Usługi w ustalonym przez Strony terminie, jeśli jej wykonanie wiązałoby się, w ocenie Organizatora, z zagrożeniem życia lub zdrowia lub narażeniem na innego rodzaju niebezpieczeństwo jakichkolwiek osób, w tym w szczególności Klienta bądź Użytkownika, Organizatora, osób zatrudnionych lub związanych z wykonywaniem działalności przez Organizatora i innych osób obecnych w miejscu wykonania Usługi.
 10. W przypadkach z pkt. 8 i 9 Organizator zrealizuje usługę w innym terminie ustalonym z Użytkownikiem.
 11. Organizator zastrzega, iż ma prawo odmowy realizacji Usługi w przypadku, gdy Użytkownik jest w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających albo zachowuje się agresywnie.